เกี่ยวกับบ้านสมุนไพร

ผู้ชม
วันนี้ 31
เมื่อวาน 11
ทั้งหมด 17,357
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 33
เมื่อวาน 12
ทั้งหมด 19,548
ฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล บ้านสมุนไพร


ฮว่านง็อกสกัดบรรจุแคปซูล เป็นการต่อยอดการผลิต จากฮว่านง็อกแคปซูล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มความสะดวกในการทานมากขึ้น ทั้งในเรื่องของปริมาณแคปซูลที่ทานลดลง สารสำคัญที่สามารถกำหนดได้ตรงกลุ่มโรคมากขึ้น รวมถึงปริมาณสารสำคัญที่เหมาะสมในแคปซูลแต่ละชนิดได้ชัดเจนมากขึ้น
อีกทั้งกระแสของสมุนไพรสกัดที่เพิ่มมากขึ้น โดยงานวิจัยกว่า 
90 % จะใช้สมุนไพรสกัดในการทดลองในงานวิจัย เพื่อให้ได้ปริมาณสารที่เหมาะสมเพียงพอ และควบคุมได้ง่าย 
ปัจจุบันบ้านสมุนไพรได้มีการผลิตฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูลออกมา สูตรคือ

1. 
ฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล สูตรเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
2. ฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล สูตรเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน
3. ฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล สูตรเพื่อสุขภาพ 
        ในที่นี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการผลิตฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล ต่อด้วยกระบวนการสกัดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ในการสกัดสมุนไพร แบบ คือ แบบสกัดร้อนด้วยการต้ม กับการสกัดด้วยการหมัก แสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างฮว่านง็อกบรรจุแคปซูลแบบเดิม และฮว่านง็อกสกัดบรรจุแคปซูล และหลักการเลือกผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนในการผลิตฮว่านง็อกสกัด บรรจุแคปซูล

1. 
เก็บใบสด หรือส่วนต่างๆ ของต้น เช่น ลำต้น ราก ก้าน ดอก ที่มีอายุ และขนาดที่เหมาะสม
2. นำมาทำให้แห้ง (ใช้แสงอาทิตย์ในการให้ความร้อน หรืออบในตู้อบสมุนไพรโดยใบสด 10 ก.ก. เมื่อแห้งแล้วจะได้ใบแห้งประมาณ ก.ก.
3. นำฮว่านง็อกที่แห้งแล้วมาทำการหมัก ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 50 % และสารทำละลายบางชนิดที่ช่วยในการดึงสารสำคัญที่ต้องการ เพื่อให้ได้สารสำคัญอย่างครบถ้วน ใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน โดยทำการกวนเป็นระยะ (ส่วนต่างๆ ของต้นฮว่านง็อกจะให้สารสำคัญในปริมาณที่แตกต่างกัน)
4
กรองกากสมุนไพรฮว่านง็อกออก
5. นำมาทำการสกัดให้มีความเข้มข้นที่สูงขึ้น
6. นำมาเข้าเครื่องสเปรย์ดราย เพื่อให้ได้ฮว่านง็อกสกัดชนิดผง
7. นำมาเข้าตำรับเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มโรคเฉพาะ
8. นำมาบรรจุแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูล

หมายเหตุ : ใบสดฮว่านง็อก 10 ก.ก. สามารถผลิตฮว่านง็อกใบแห้งประมาณ 1 ก.ก.   

การสกัดสมุนไพร

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญในพืช

1. 
ชนิดของพืช
2. สภาพแวดล้อม
3. เทคนิคการปลูก และบำรุงรักษา
4. ช่วงการเก็บรักษา
5. วิธีการเก็บรักษา
6. วิธีการแปรรูป

การเตรียมสารสกัดสมุนไพร

ปริมาณสารสำคัญที่ใช้ในการสกัดขึ้นอยู่กับ
1. ชนิดของสารสกัด
2. ชนิดของตัวทำละลาย
3. คุณสมบัติของสารสำคัญในสมุนไพรในการทนต่อความร้อน

การสกัดด้วยการต้ม

ข้อดี : 
ง่าย สะดวก ราคาถูก ใช้เวลาในการสกัดน้อยกว่าการหมัก
ข้อเสีย : ใช้ความร้อนสารอาจสลายได้ง่าย
หมายเหตุ : ใช้น้ำเป็นต้วทำละลาย โดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งและนำสารสำคัญออกจากพืช 

การสกัดด้วยการหมัก

ข้อดี : 
ง่าย สะดวก ไม่ใช้ความร้อนสารสำคัญไม่ถูกทำลาย
ข้อเสีย : ใช้สารละลายปริมาณที่มาก(ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 50 %) ใช้เวลาในการสกัดนาน ต้นทุน สูงกว่า การสกัดด้วยการต้ม
หมายเหตุ : บ้านสมุนไพรใช้วิธีการสกัดแบบหมักครับ

 การนำสารสกัดมาทำในรูปแบบผง :
 
โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ด้วยวิธีการพ่นฝอย และใช้ลมร้อนเป่า เพื่อให้สารสกัดอยู่ในรูปแบบผง

ตารางเปรียบฮว่านง็อกบดละเอียดบรรจุแคปซูล กับ ฮว่านง็อกสกัดบรรจุแคปซูล

รายละเอียด
ฮว่านง็อกบดละเอียดบรรจุแคปซูล
ฮว่านง็อกสกัดบรรจุแคปซูล
ปริมาณการทาน
มาก เนื่องจากเป็นสมุนไพรบด
น้อยลง เนื่องจากเป็นสารสกัดสมุนไพรเข้มข้น
การควบคุมปริมาณสารสำคัญ
ควบคุมได้ยาก
ควบคุมได้ดีขึ้น สามารถกำหนดปริมาณได้ค่อนข้างแน่นอน
การเข้าตำรับเพื่อเหมาะสมกับกลุ่มโรค
ทำไม่ได้ หรือทำได้ก็ค่อนข้างยุ่งยากมาก
ทำได้ดี และสามารถพัฒนาตำรับให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้นทุนในการผลิต
ไม่สูง
สูงมากเมื่อเทียบกับการบดละเอียดบรรจุแคปซูล (ต้นทุนที่สูงขึ้นกว่า 10เท่า)


วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์

1. ผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เปิดมานาน มีข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว มีตัวตน
2
. มีกระบวนการผลิตที่สะอาด เช่น ขั้นตอนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ
ปลเรื่องการตลาด หรือจัดจำหน่ายอาจนำมาพิจารณาประกอบได้ครับ แต่อาจไม่ใช่ส่วนสำคัญในการตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ดีหรือไม่

ข้อแนะนำการทานฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล ของบ้านสมุนไพร

1. ในระยะแรกอาจเริ่มจากปริมาณน้อยก่อน 1 - 2 แคปซูล/วัน เพื่อสังเกตอาการ จากนั้นจึงปรับปริมาณการทานให้เพิ่มขึ้นตามตารางการแนะนำการทาน ควรสังเกตอาการ หลังจากที่ทานเพื่อทำการปรับปริมาณแคปซูลเพื่อความเหมาะสม โดยในระยะ 1 - 3 วันแรกอาจมีอาการตัวรุมๆ คล้ายเป็นไข้ หรือ ไม่สบายตัว เมื่อทานต่อเนื่องแล้วอาการจะหายไป
2. ฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูลต้องทานตอนท้องว่าง (ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหาร ชั่วโมง)
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ห้ามดื่มแอลกอฮอล์
4. เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร ไม่แนะนำให้ทานฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล
5. ควรดื่มน้ำตามมากๆหลังการการทานฮว่านง็อกสกัดชนิดแคปซูล(ดื่มน้ำน้อยอาจ   เกิดอาการจุก ไม่สบายตัว)
 

my company  © 2011-2012 All rights reserved.

ฮว่านง็อก บ้านสมุนไพร
66/46 หมู่4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร .034-424400, 089-142-2398
Lind ID : baansamunpri  
Facebook : ฮว่านง็อก บ้านสมุนไพร
 
เว็บสำเร็จรูป
×